หน้าแรก
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
เพลงมาร์ชนวมินท์
เพลงร่มราชพฤกษ์
  สารสนเทศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ข้อมูลประจำสถาบัน


พระพุทธรูปประจำสถานศึกษา
พระสมณโคดม
ปรัชญาโรงเรียน ความรู้ คู่ คุณธรรม
ปฌิธานของโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ น้อมจิตเพื่อในหลวง

สัญลักษณ์ของโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฎ รองรับด้วยชื่อ " โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม " ซึ่งเป็นตราที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯพระราชทานให้เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน - เหลือง
       สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
       สีเหลือง หมายถึง สีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์
คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

การเดินทาง

การคมนาคมติดต่อ มีเส้นทางติดต่อ 3 สาย คือ
         1.รถประจำทาง สายนครสวรรค์-เก้าเลี้ยว, ปากน้ำโพ-บ้านแก่ง ถ.ปากน้ำโพ-บางม่วง
         2.รถเมล์เขียว สายค่าย-สถานนีรถไฟ-วัดไทรเหนือ-สะพานใหม่
         3.จากสถานีขนส่ง นั่งรถประจำทาง สายนครสวรรค์-พิจิตร, ถ. พิษณุโลกสายใหม่

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

           สำนักงาน เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, (ผ.อ.) 0-5622-0736

ชื่อภาษาอังกฤษ
Navamindarajudis Matchim School  


           88/7 Moo 10 Nakhonsawan-Ptsanulok Tumbon Nakhonsawanaok Amphur Muang Nakhonsawan 60000
 
   
 
   
  เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42