การดำเนินงาน

1.  ชื่อ  โครงการ
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
                               
2.  หลักการและเหตุผล
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 มาตรา 24 ข้อ 6 กำหนดให้สถานศึกษา
ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 12 ข้อ 12.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  มาตรฐานที่ 9 ข้อ 9.4 ผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาตรฐานที่ 6 ข้อ 6.3 ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งความรู้ และสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา มาตรฐานที่ 7 ข้อ 7.1 ผู้เรียนสามารถวางแผน ทำงานตามลำดับขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อ 7.2 ผู้เรียนรักการทำงาน สามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีมได้   ประกอบกับตามนโยบายเรียนฟรี 15  ปีอย่างมีคุณภาพ  ที่รัฐบาลให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการทัศนศึกษา  โดยศึกษา
ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน 
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มีวัตถุประสงค์ที่จัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนพร้อมกับต้องการให้
นักเรียน มีความรู้  ความเข้าใจในความเป็นมาของชาติไทยด้านสังคม  ศิลปวัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน  พร้อมกับมีความซาบซึ้ง  มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี 
ดั้งนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงกำหนดนำนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่ศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา   ส43120   รายวิชาประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย  รหัสวิชา ส40211  รายวิชาภาษาไทย 
รหัสวิชา  ท43101  และรายวิชาศิลปะไทย  รหัสวิชา  ศ40202  ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ
วัฒนธรรมไทย ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่  17  กรกฎาคม  2553 

3.  กลยุทธ์ที่  5 
หลักสูตรนวมินท์ เพื่อชีวิตและสังคมไทย

4.  มาตรฐานการศึกษา
ด้าน  ผู้เรียน  ข้อที่  1, 2 , 5 , 8
ด้าน  ชุมชน  ข้อที่  17, 18
ด้าน  การเรียนการสอน  ข้อที่  10

5.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา   ศูนย์ประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6.  ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

7.  วัตถุประสงค์ของโครงการ
                7.1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้
7.2  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
7.3  เพื่อให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้ง  และตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย
7.4  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
7.5  เพื่อบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

8.  เป้าหมาย
                8.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 -  6/8  ที่ศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา     
รหัสวิชา  ส35110  รายวิชาประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย  รหัสวิชา ส40211 รายวิชาภาษาไทย 
รหัสวิชา  ท43101   และรายวิชาศิลปะไทย   ศ40202  จำนวน  157  คน  ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ความรู้  ความรักความสามัคคี
ความมีระเบียบวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยการจัดกิจกรรมให้มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

9.  แผนปฏิบัติงาน

ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ

1.

กิจกรรมกระบวนการ
 - รวบรวมข้อมูล
ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผ
ู้เรียนที่เรียนในรายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา
ส43120 รายวิชาประวัติสังคมและวัฒนธรรม
ไทย รหัสวิชาส40211 รายวิชาภาษาไทย
รหัสวิชา  ท43101  และรายวิชาศิลปะ รหัสวิชา
ศ40202 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ โดยขอความเห็นจากที่ประชุมผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ

- จากงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี

อย่างมีคุณภาพ
บูรณาการ
 

 - วางแผน
      ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนทราบตาม
วัตถุประสงค์ ประชุมชี้แจงนักเรียนที่เข้าร่วมโครง
การและปฐมนิเทศ

รายจ่าย 
- ค่ารถ  27,000 บาท
- ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม
19,960  บาท
- ค่าเข้าชมศูนย์ประวัติศาสตร์ 698
บาท

- ค่าถ่ายภาพกิจกรรม 320  บาท

- ค่าของที่ระลึก
3,000  บาท
- ค่าสรุปและประเมินผล  600  บาท
- ค่าเอกสาร 5,400             

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

56,978   บาท
 
 

 - เสนอโครงการ
       เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติ

   
 

 - ปฏิบัติ
      เสนอร่างคำสั่งเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
การตามโครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
และบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายประสานงาน
กับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       
   
 

 - ติดตามประเมินผล
      สังเกตโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
 - การสอบถามโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ

   
  - รายงานผล    
2.

กิจกรรมกลยุทธ์สู่เป้าหมาย
      
นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
                10.1  ผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทำเป็น ใฝ่เรียนใฝ่รู้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
10.2  ผลสัมฤทธิ์ต่อครู  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการผสมผสานด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน  และสมดุล  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน
10.3  ผลสัมฤทธิ์ต่อโรงเรียนและชุมชน  โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่

พร้อมกับเป็นการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
   
     
   
เว็ปไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000