ครู บังเอิญ ฤทธิเดช

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม
อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1

            ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 12 ธันวาคม 2497
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

            ประวัติการศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา
จากวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ปี 2520

            ประวัติการรับราชการ
- เริ่มรับราชการ 13 ตุลาคม 2520
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
- ปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์

 

            รางวัลและเกียรติยศ

- ครูดีเด่นวิชาสังคมศึกษา เขตการศึกษา 6 ปี 2536
- ครูดีเด่นระดับจังหวัดโครงการมูลนิธิไทยวัฒนา (ต.สุวรรณ) ปี 2536
- ครูแม่แบบสังคมศึกษา กรมสามัญศึกษา ปี 2537
- ครูผู้นิเทศ เขตการศึกษา 6 ปี 2537
- ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคุรุสภาจังหวัดชัยนาท ปี 2543
- ครูแกนนำ เขตการศึกษา 6 ปี 2544
- ครูดีที่หนูรัก กรมสามัญศึกษา ปี 2544
- ครูต้นแบบ สามัญศึกษาจังหวัดชัยนาท ปี 2545
- รางวัล “คุรุสดุดี” คุรุสภา ปี 2545
- รางวัลยอดเยี่ยมผลการประเมิน Best Practices มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ปี 2551
- รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ เสียสละ อดทน และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นแบบอย่างที่ดี (สกสค.) ปี 2552
- เกียรติคุณบัตรแบบอย่างของครูดีเด่น จากสมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาปริณายก ปี 2552

 

ปณิธานที่มุ่งมั่น

ทำดีที่สุด

 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ บ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค

สื่อการเรียนการสอนที่จัดทำใช้ประกอบ
การจัดกระบวนการเรียนรู้

 

   
     
   
เว็ปไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000